Tjenester

Posisjonering og medierådgivning

Når en virksomhet blir bedre forstått, blir den bedre ansett. Hvordan virksomheten oppfattes påvirker verdiskapingen. Lilleby Frisch bistår sine klienter med utforming av budskap, mediehåndtering og langsiktig posisjonering. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier og bistår i operativt arbeid som tiltrekker seg oppmerksomheten til de interessentene som teller mest.

Se eksempler
 • Utvikling av kommunikasjonsstrategi og implementering av denne for et nordisk vekstselskap innen bygg- og anleggsbransjen.
 • Posisjonering av et finansielt foretak som den foretrukne ekspertkommentatoren innen sitt fagfelt i norsk næringslivsmedia.
 • Posisjonering av en norsk frisørkjede som den mest disruptive tjenestetilbyderen innen nordisk detaljhandel.

Samfunns- og myndighetskontakt

Mange virksomheter har et behov for å gjøre seg forstått og bli hørt av politiske myndigheter, embetsverk og interessegrupper. Lilleby Frisch bistår sine klienter med råd om hvordan politiske prosesser fungerer, hvilke aktører som er viktige, hva som er god timing og hvordan deres sak bør presenteres.

Se eksempler
 • Dialog med politisk ledelse og embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet og norske stortingspolitikere for et privat selskap som ønsket å endre rammevilkår.
 • Dialog med lokalpolitikere, lokalmedia og lokalbefolkning for et privat industriselskap som ønsket å etablere næringsvirksomhet i en distriktskommune.
 • Dialog med næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, media og politikere for et selskap som ønsket innført et fradrag til befolkningen for sine tjenester.
 • Posisjonering av en toppleder i et nordisk IT-selskap, blant annet gjennom deltagelse i samfunnsdebatten.

Krise og beredskap

Mange tiltak kan treffes for å unngå en krise. Når en uforutsett og uønsket hendelse likevel skjer, har de beste virksomhetene allerede utviklet beredskapsplaner og gjennomført øvelser som gjør virksomheten godt forberedt. Lilleby Frisch bistår sine klienter med utforming og revidering av beredskapsplaner for krisehåndtering og gjennomføring av kriseøvelser.

Se eksempler
 • Utforming av en beredskapsplan for håndtering av kriser for et nordisk industrikonsern.
 • Planlegging og utførelse av en beredskapsøvelse for ledelsen av et internasjonalt oljeserviceselskap.
 • Introduksjonskurs i krisehåndtering og medietrening for ledere i private virksomheter tilknyttet en spesifikk bransjeforening.

IR og finansiell kommunikasjon

Investoraktiviteter, større forhandlinger, oppkjøp, børsnoteringer, søksmål og anbudsprosesser krever alltid gjennomtenkt kommunikasjon uavhengig hvilken side av bordet du sitter på. Lilleby Frisch bistår sine klienter med å formidle relevant og riktig informasjon til kapitalmarkedene. Videre yter vi bistand til selskaper der finansiell forståelse er kritisk, som for eksempel banker, fondsforvaltningsselskaper, hedgefond, meglerhus og private equity-selskaper.

Se eksempler
 • Bistand til et børsnotert selskap i forbindelse med løpende rapportering av økonomiske resultater til kapitalmarkedet.
 • Forhandlingsstøtte under en aksjonærkonflikt og salg av et større nordisk detaljhandelsselskap.
 • Forhandlingsstøtte, informasjonsinnhenting og mediehåndtering for en av partene i en aksjonærkonflikt i et børsnotert selskap.
 • Bistand til intern og ekstern kommunikasjon før, under og etter en betydelig omorganisering av et selskap i finanssektoren.
 • Kartlegging av interessenter, innhenting av informasjon og mediehåndtering for kreditorer i en omfattende konkurssituasjon.

Analyse og innsikt

Virksomheter som bygger sin kommunikasjon på fakta har bedre forutsetninger for å få gjennomslag for sine interesser. Lilleby Frisch bistår sine klienter med informasjonsinnhenting og analyser som styrker kunnskapsunderlaget for viktige beslutninger, mediearbeid, forretningskritiske forhold og myndighetsbestemte rammebetingelser. Vi utfører flere typer analyser som er relevante for å ta bedre beslutninger.

Se eksempler
 • Informasjonsinnhenting og analyse i forbindelse med en betydelig anskaffelsesprosess for en teknologi- og tjenesteleverandør innen forsvarssektoren.
 • Risikoanalyse av potensielle endringer i det politiske landskapet for et internasjonalt selskap som vurderer å entre det norske markedet.
 • Budsjettanalyse som førte til utarbeidelse av en offentlig rapport som beskriver nødvendige endringer i gjeldende skattelovgivning.